صحبت های پایانی در ارتباط های تلفنی

195

مذاکره تلفنی بخش بسیار مهم و گسترده ای از مذاکرات روزمره ی ما را تشکیل می دهد. ما عموما در این برهه از زمان که وقت کم و مسائل کاری زیاد است با خیلی از افراد تلفنی گفتگو می کنیم و تا زمانی که بحث مهم و خیلی جدی رخ ندهد٬ به صورت رو در رو مذاکره نمی کنیم. به همین جهت یادگیری مهارت مذاکره تلفنی بسیار حائز اهمیت است. در جلسات تلفنی دوموضوع را مشخص و تمام می کنیم موضوع اول :قرار داد چه شد؟ موضوع دوم:پول و تصمیم نهایی ان چه شد؟

pixel