ترجیع‌بند گیلکی استاد سید حسین طالبزاده در همایش شعر و ادب فارسی و گیلکی

200

ترجیع بند گیلکی استاد سید حسین طالبزاده در همایش شعر و ادب فارسی و گیلکی 28 مرداد 1398 تصویر برداری و تدوین : سید محمد علی رئیسیان