کاویتاسیون قسمت 5- محاسبات و طراحی

250

در این قسمت سعی داشته ام به شکل کاربردی در مورد نحوه محاسبات مرتبط با کاویتاسیون در پمپ و توربین آشنا بشوید. فرمول مربوط به ارتفاع خالص مکش مثبت یا NPSH مورد نیاز (برای پمپ) و NPSH موجود (برای مدار) و نحوه محاسبه NPSH مدار بیان شده است. در انتها با توجه به فرمول محاسبه شده در مورد تاثیر پارامترهای مختلف در کاهش اثرات کاویتاسیون در پمپ و توربین بحث شده است. دکتر جعفر غضنفریان، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان https://www.aparat.com/ghazanfarianj