تدریس پودمان 3 کتاب تعمیرات مکانیکی هنرستان(قسمت2)

276
این فیلم در مورد تشریح پودمان سوم کتاب تعمیرات مکانیکی هنرستان رشته مکانیک می باشد که در مورد سیستم اگزوز هست
pixel