بازارچه خیریه ستارگان

358

با دستان مهربان خانواده بزرگ ستارگان زمین،توشه ای برای یاری به فرزندان نیازمند سرزمین مهربانی،ایران مهیا شد.