حق خودتو قبل از رسیدگی در دادگاه بگیر!!!

23
اگر می ترسید که تا مشخص شدن نظر قطعی قاضی پرونده، خوانده، حق مورد نظر شما را از بین ببرد یا آن را مخفی کند و یا به کسی دیگر بفروشد، اگر نگران این هستید که پیش از صدور قطعی رأی برای دریافت مهریه، همسرتان اموال خود را به نام شخصی دیگر منتقل کند و … این فایل خیلی به شما کمک می کند : https://b2n.ir/786461
وکیل باشی 1 دنبال کننده
pixel