محمدعلی اثنی عشری : سه کار بزرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی

163

واقعاً نباید در ایران بیکار داشته باشیم و همه مسؤولان در همه بخش ها باید برای ریشه کنی این معضل تلاش کنند که فارغ از جناح بندی های سیاسی، یک اقدام ملی است.

pixel