نحوه اخذ اقامت کاری در ترکیه

2,871

اولین قدم برای اخذ مجوز کار و اقامت کاری ترکیه یافتن کارفرما می باشد