فاجعه فرهنگی خط فارسی

61
شکل گیری یک فاجعه فرهنگی پیرامون خط فارسی که به خاطر بی‌توجه‌ای به خط فارسی، آینده خط فارسی را تهدید می‌کند.
pixel