داستان زندگی پرسپتور (قسمت چهارم)

37
سرگذشت یکی از افراد گروه آتوباتها قبل از فراگیر شدن آتش جنگ در کل سایبرتران
Ermac 16 دنبال کننده
pixel