کلیپ | مرگ پنهان(محصولات تراریخته) آری یا خیر؟-قسمت2

850

محصولات تراریخته چه مضراتی برای بشر ایجاد میکند؟... / خطر... خطر... به محصولاتی که استفاده میکنید بیشتر توجه نمایید.../ آیا این محصولات در ایران وجود دارد؟.../ پشت پرده محصولات تراریخته در ایران چه کسانی هستند؟(حتما توجه فرمایید) (وبگاه پاسخگویی به مسائل دینی هدانا | همراه شوید در : http://hadana.ir)