حضور بازار تهاتر ایرانیان در همایش طرح اقدام ملی مسکن در تاریخ 1398/11/29

64
به موجب تفاهم نامه عقد شده میان بازارتهاترایرانیان و وازرت راه و شهرسازی که به امضای جناب آقای دکتر ختائی مدیرعامل بازارتهاترایرانیان و جناب آقای دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن در تاریخ 29بهمن 1398 رسید تامین مصالح برای سازندگان بین 15 تا 30 درصد پایین تر از قیمت روز بازار به شکل اقساطی توسط بازار تهاتر ایرانیان تامین می گردد که این بازپرداخت 3 ساله بوده و بدون پیش پرداخت می باشد.
bazarti.com 5 دنبال کننده
pixel