10-گزارش های سامانه امداد و حوادث گاز - 194 اندیشه

290

در این فیلم بعضی از گزارش های نرم افزار 194 اندیشه معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com