امام صادق ع خداوند در بین شما 5 چیز محترم قرار داده است / حرمت پیامبر اکرم ص 2-

181
امام صادق ع خداوند در بین شما 5 چیز محترم قرار داده است / حرمت پیامبر اکرم ص 2- حفظ حرمت ال رسول الله
pixel