برخورد کارگران با دشمنان انقلاب

148

رهبرانقلاب: در اوایل انقلاب، خدای متعال اینجور پیش آورده بود که بطور تصادفی در متن جریان ضدکارگری قرار بگیرم و برخورد #کارگران را با دشمنان انقلاب از نزدیک ببینم

لوحینه
لوحینه 306 دنبال کننده