با خاطره کیارستمی - زیر درختان زیتون

1,655

"اگه خداحافظی کردی و نرفتی ، دیگه جواب سلامتم نمی دن ." این جمله بدان سبب گفته می شود که مردمی که پس از زلزله از آن منطقه کوچ کرده و نزدیک جاده اصلی سکنی گزیده اند ، فقط جسم شان آن منطقه را ترک کرده و روحشان هنوز در طبیعت منطقه حضور دارد .