واکسیناسیون تب برفکی در گاو

4,483

نوزدهم خرداد 1395 تزریق واکسن تب برفکی گاوی با استفاده از واکسن برلینت هندی شیراز - داریون - روستای دودج - گاوداری آقای قهرمان قادری