تخریبی با تخریبی دیگر

196
مثال pop با ساخت دستور remove
3 ماه پیش
# python
# helli2
# remove
# pop
# python
pixel