روزبه علی آبادی: سخنرانی ترامپ نقض برجام است.

312
pixel