بازشناسی اشیا مبتنی بر قشر بینایی مغز

334

آزمایشگاه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با مدیریت آقای دکتر علیزاده،در حوزه تخصصی درستی سنجی وعیب یابی سیستم های دیجیتال، طراحی سیستمهای نهفته و شتاب دهنده های سخت افزاری، اتوماتیک سازی طراحی دیجیتال، و امنیت سخت-افزار فعالیت میکند و موفق شده است تا با کمک ستاد توسعه علوم وفناوریهای شناختی طرح "مدل سازی و پیاده سازی سخت افزاری سیستم بازشناسی اشیا مبتنی بر قشر بینایی مغز"را به اتمام برساند.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده