صحبت های یکی از بیماران

1,129

یکی از بیماران دکتر یاراحمدی درباره درمان بیماری خود توسط ایشان صحبت می کند..