نصب غیر اصولی پمپ کوبلی با اینوتر

37

نصب غیر اصولی و غیر حرفه ای پمپ کوبلی برای مجتمع ساختمانی که عمق فاجعه داخل فیلم قابل مشاهده میباشد.این نوع پمپ ها کاملا صنعتی بوده و مناسب ساختمان های مسکونی نمیباشند.سروصدای زیاد،بهینه نبودن سیستم،استهلاک بالا،مخارج سنگین و... از معایب این نوع سیستم های میباشد