آموزش اکسل مقدماتی - فصل اول

957

فصل اول: اصول كار با محيط Excel -نوار (Ribbon)، -نوار عنوان (Title Bar)، -نوار منو (Menu Bar)، -نوار ابزار (Tools Bar)، -نوارابزار دسترسی سريع (Quick Access)، -نوار فرمول (Formula Bar)، -برگ یا صفحه or Sheet) Work Sheet)، -سرسطرها و سرستونها، -نوار پيمايش (Scroll Bar)، -نوار وضعيت (Status Bar)، _آشنايی با تعاريف و اصطلاحات صفحه گسترده: -مفهوم كارپوشه (Workbook)، -مفهوم كاربرگ (Worksheet)، -ساختار يك كاربرگ (Worksheet)

چراغ 23 دنبال کننده
pixel