راهنمای ارائه تکلیف آنلاین در سامانه LMS

300
در ایم ویدئو با روش ارائه و ارسال تکالیف آنلاین در سامانه LMS توسط دانش آموزان آشنا می شوید
pixel