بازدید اسلامی، وزیر‌ راه و شهرسازی از کارخانه نوآوری آزادی

26

بازدید اسلامی، وزیر‌ راه و شهرسازی از کارخانه نوآوری آزادی اولین شعبه پارک فناوری پردیس | 10 دی‌ماه 1398

pixel