سخنرانی دکتر احمد کلهر | UTDLSS2 2018

491

سخنرانی دکتر اعرابی در دومین دوره مدرسه تابستانی یادگیری عمیق دانشگاه تهران که در مردادماه ۱۳۹۷ توسط شاخه ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران برگزار گردید. acm.ut.ac.ir/deeplearning