دیگر نباید نگران دریاچه ارومیه بود؟

66
دریاچه ارومیه این روزها حال بهتری دارد اما این افزایش تراز به معنای پایان نگرانی ها برای این منطقه از ایران است؟
pixel