استاد سحاب ، پدر کارتوگرافی ایران

784

مستند زندگی زنده یاد استاد مهندس عباس سحاب و خدمات ارزشمند او در کارتوگرافی و تولید اولین کره ی جغرافیایی فارسی و اطلس های ایران، بنیانگذار موسسه کارتوگرافی و جغرافیایی سحاب تولد 1300 تفرش، وفات 1379