بخش از صحبت های سهیل کریمی در قسمت ششم

201

برای کدخدا دم تکان می دهند.