کمپین استقبال از بهار

81

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در سال 97 ،نسبت به کاشت 100 اصله درخت در تهران و سرپل ذهاب اقدام نموده است.

pixel