گفتار 60 ” هستی شناسی “- تاریخ از نگاه فیلسوف تاریخ

61
در ذیل شناخت تاریخ بشری ، سرشت سرنوشت بشری را چه کسی رقم می زند؟ از مجموعه سخنرانی های استاد امیرفجر در شناخت ادبیات و هنر شرق و غرب، فرهنگ و معارف توحیدی، عرفانی، فلسفی و اجتماعی، موسیقی، تاریخ، تاریخ اسلام، پیامبر، امیرالمومنین و ...
pixel