محل جنگ نیزک ترخان با آخرین امپراتور ایران یزدگرد سوم

148

محل سه رویدا تاریخی - جنگ دوازده رخ - کشته شدن فرود یا وردان اشکانی - کشته شدن یزدگرد سوم و غارت سپاهش توسط نیزک - عبور و اقامت نادر شاه

حماسه 12 رخ
حماسه 12 رخ 1 دنبال کننده