برنامه زاویه -کرسی های آزاد اندیشی و تولید فکر در ایران

1,587
1,587 بازدید
اشتراک گذاری
برنامه ی زاویه - قسمت هشتم - 22 اردیبهشت ماه 1395 هـ.ش - بررسی نقش کرسی های آزاد اندیشی و تولید فکر در ایران - مهمانان: دکتر نعمت الله فاضلی و دکتر احمد آکوچکیان - مجری کارشناس : دکتر امیر دبیری مهر
pixel