تلاوت آیاتی از سوره تکویر توسط قاری نوجوان محمد سعید علم خواه

260

تلاوت آیات 1 تا 9 سوره تکویر توسط قاری نوجوان آقای محمد سعید علم خواه یکشنبه 26 خرداد 1398 پایگاه بسیج شهید چمران