تدریس مفهومی فیزیک 2 - مبحث مقاومت و قانون اهم - فناوری تصویربرداری پزشکی سال 95

54

✅ نمونه ای از فیلم تدریس مفهومی فیزیک دو #استاد_صادقی مبحث مقاومت و قانون اهم - تست فناوری تصویربرداری پزشکی سال 95 آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki