الهام حسن‌زاده پرستوی وزارت نفت که با ۱۶ مدیر این وزارت‌خانه ارتباط داشته کیست ؟

141
الهام حسن‌زاده پرستوی وزارت نفت که با ۱۶ مدیر این وزارت‌خانه ارتباط داشته کیست ؟
دیدیش؟ 4.5 هزار دنبال کننده
pixel