ظریف: واقعیت این است که در دنیای امروز، امپراتوری خبری خیلی معنی ندارد

116

وزیر امور خارجه: توییت هایم قبل از انتشار دور دنیا می چرخد. [همشهری] @GeraaMedia