طرحها و اولویتهای تحقیقاتی سامانه جامع صنعتی شمستا

6
طرحهای و اولویتهای پژوهشی سازمانها، ادارات و شرکتهای صنعتی و حتی مشکلات صنایع که در قالب طرح پژوهشی قابل تعریف می باشند در این بخش قرار می گیرد و متخصصان و محققان می توانند با مراجعه به این بخش اطلاعات این طرحها را که مرتبط با کل کشور می باشد ملاحظه و درخواست شرکت در انها نمایند همچنین این مرکز می تواند طرحهای ادارات و سازمانها را در این سامانه مدیریت و بررسی نموده و نتایج را به انها اعلام نماید.www.shamsta.com
shamsta 3 دنبال کننده
pixel