تشکیل وزارت بازرگانی زیر تیغ نقد کارشناسان

164

دکتر غضنفری وزیر اسبق صمت در نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی که به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی هیچکدام از اهداف رئیس جمهور را محقق نمی کند و همه این خواسته ها با وزارت صمت تحقق یافتنی است.