عمل ویترکتومی

2,607
زمانیکه تعداد و سایز سوراخ ها و یا وسعت جداشدگی شبکیه بزرگ باشد و یا خونریزی داخل چشمی ایجاد شده باشد ، روش های جراحی ساده تر کارایی مناسبی نداشته و می بایست از جراحی ویترکتومی استفاده شود . در این روش ابتدا زجاجیه با یک وسیله مخصوص از چشم خارج می شود ودر صورت وجود خونریزی داخل چشمی ، خون شسته و جمع آوری می گردد. سپس سوراخ های شبکیه نیز با کمک لیزر بسته می شوند. گاهی همزمان با جراحی ویترکتومی از باکل اسکلرا هم کمک گرفته می شود.
pixel