آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی اول

681
دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی اول : آشنایی با ادجاستمنتهای Brightness and Contrast / Levels / Curves دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) 5 جلسه آموزش کار با ادجاستمنتها 2 جلسه آموزش دابل اکسپوژر 5 جلسه فتومنتاژ حرفه ای
pixel