زعفران نگین یک مثقالی امسالی

43

من رضا عسکری هستم، زاده روستایی بنام آزادوار در دشت زیبای جوین. خانوادم چندسالی هست که به کشت زعفران روی آورده، البته نه اونقدا که فکر کنی، ما تازه اول کاریم. زعفرانی که پیش روی شماست، در آبان سال 1398 توسط خودمون برداشت و خشک و آماده فروش شده. من به شما تضمین میدهم تمام زعفرانی که از طریق من خریداری میکنید، کاملا سالم، و بدون ناخالصی است.

www.rezaaskari.com
www.rezaaskari.com 20 دنبال کننده