درمان فیستول مقعد بدون جراحی

26,049
این روش تنها برای افرادی که بیماری های خاص ایمنی دارند و قادر به انجام جراحی نیستند توصیه می شود این روش درمان قطعی فیستول محسوب نمی شود و در دراز مدت نتیجه مطلوبی نشان نداده و احتمال عود زیاد است و تنها جراحی با لیزر است که احتمال عود فیستول در ناحیه لیزر شده را به صفر می رساند میزان مؤفقیت اولیه چسب فیبرین ابتدا در حد ۷۷ درصد که طی ۱۶ ماه به ۱۴ درصد کاهش می یابد.... dr-saadati.ir https://hemorrhoid.ir
pixel