پیشینه شیراز در روز شیراز

1,215

گفتگو با دکتر نوشین درباره شیراز و قدمتش و مردمانش.