مباحث ویژه 2 - جلسه 9 ( شبکه های بازگشتی GRU و LSTM)

1,115

در این جلسه در ادامه ی مبحث RNN ها(شبکه های بازگشتی) و مشکل vanishing gradientکه انتهای جلسه ی هشتم مطرح گردید دو تغییر از این نوع شبکه ها به ترتیب GRU و LSTM بیان شدند. سپس Bidirectional RNN و Deep RNN به صورت مختصر معرفی شده و در انتهای جلسه یک مدل زبانی character level با Keras پیاده سازی شد.