پشت صحنه برنامه آغاز یك پایان|98,02.30|بخش دوم

79

پشت صحنه برنامه آغاز یك پایان با موضوع ناكارآمدی آمریكا در رفع بحران نظام دوحزبی، در گفت و گو با : دكتر علیرضا كوهكن (كارشناس مسائل بین الملل)