وعده دولت و وزارت نیرو به مردم سرخه

78

وعده دولت و وزارت نیرو به مردم سرخه، آب شرب سالم و پایدار در تابستان ۹۹ است