آشنایی با نمایشگاه تراکنش ایران

125

امروزه فناوری نقشی پررنگ در حوزه‌ی پولی مالی دارد و این موضوع در کشورمان نیز اجتناب ناپذیر است. مرکز فابا درصدد آن است تا با نمایشگاه تراکنش ایران تعامل از جنس فناوری را در حوزه‌ی بانکی افزایش دهد.