تفاوت مشتری و ارباب رجوع (2-11دوره 52 برنامه)

207
تفاوت مشتری و ارباب رجوع ( قسمت یازدهم بخش دوم دوره 52 برنامه موفقیت در فروش) www.kelidemodir.com
کلید مدیر 20 دنبال کننده
pixel