کارگاه خود آگاهی

264
مدرس کارگاه : سرکار خانم طاهره ریاحی (مشاور دانشکده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس شهید کرانی)
pixel